20080422

Ένοχος
Εσύ
εγώ
&
τίποτα άλλο
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ηζωήμαςδενείναιτοάλλοθιγιαόσαονειρευόμαστε Ταόνειράμαςδενείναιτοάλλοθιγιααυτάπουξεχάσαμεναζήσουμε
.
.
.
.
Καταλαβαίνεις;